1. Take ramp onto I-75 N toward TAMPA
2. Take exit #261/TAMPA/ORLANDO onto I-4 E toward ORLANDO - go 66.9 mi
3. Take Left exit #75B/KIRKMAN ROAD onto S KIRKMAN RD(SR-435 N) - go 6.1 mi
4. Turn Right on W COLONIAL DR(SR-50 E) - go 1.1 mi
5. Make a U-Turn at SILVERTON ST onto W COLONIAL DR(SR-50 W)
6. Arrive at 4603 W COLONIAL DR, ORLANDO, on the Right
Directions.
Back.
Central Florida Fair Grounds.